Vanliga frågor

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om VAL.

Individuell studieplan

Undervisningen bedrivs på svenska och engelsk kurslitteratur kan förekomma. Inlämningsuppgifter och examinationer etc genomförs i huvudsak på svenska.
Om du ansöker och antas till projektet kommer du att få ett antagningsbesked och en individuell studieplan. I din individuella studieplan ser du hur dina studier är upplagda och din väg mot en examen. Här hittar du tre exempel på hur individuella studieplaner kan se ut.
Kurserna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan ges på 50 % takt och på distans med fysiska träffar. Om du även behöver ämneskomplettera försöker vi i möjligaste mån hitta distanskurser åt dig men det är inte alltid möjligt. När du får din individuella studieplan ser du hur dina studier är upplagda och din väg mot en examen.
Det maximala antalet högskolepoäng är 120 hp vilket motsvarar fyra års halvtidsstudier (två års heltidsstudier). Läs mer i webbansökan eller under målgrupper och behörighetskrav för VAL samt studera vilka examina som är möjliga att uppnå inom VAL.
Detta varierar mycket mellan olika sökande till VAL. Du kan behöva studera allt från ett fåtal högskolepoäng till det maximala 120 hp, dvs fyra års studier på 50 % takt. Det är svårt att ge förhandsbesked men du kan själv orientera dig under målgrupper och behörighetskrav för VAL samt studera vilka examina som är möjliga att uppnå inom VAL.
Din individuella studieplan är maximalt 4 år.
Nej, om du antas till VAL sköter vanligtvis ditt valda lärosäte så att du antas till rätt kurs.

Behörighet

Det är svårt att ge säkra förhandsbesked. Läs mer om möjliga examina här . Ibland kan en snabbare väg vara att gå mot en nyare examen. Du får veta mer när du får ditt antagningsbesked. Vänd dig även till det lärosäte och den institution där du påbörjade din utbildning – oavsett om det ingår i VAL-projektet eller ej för att få en bild av vad du saknar – eventuellt kan kompletteringar läsas in via VAL. Är du nyligen (t ex för några terminer sedan) registrerad på reguljär utbildning och inte begärt studieavbrott hänvisar vi till ditt ordinarie lärosäte för att fullfölja utbildningen. Länk till möjliga examina
Det är svårt att ge säkra förhandsbesked. Skicka så tydliga intyg (bilagor) till oss som möjligt. Vi har svårt att bedöma detta innan vi har sett din kompletta ansökan. Se mer information i webbansökan och under målgrupper och behörighetskrav för VAL.
Om du har svårt att själv bedöma dina akademiska meriter eller din samlade lärarerfarenhet så ansök till VAL. Då kommer vi att granska din ansökan och om du blir antagen kommer du få en individuell studieplan. Läs mer under målgrupper och behörighetskrav för VAL.
Specialpedagoger med lärarerfarenhet från skolans tidigare år samt förskollärare och fritidspedagoger verksamma som lärare kan söka till VAL-projektet och komplettera sin utbildning mot en lärarexamen mot grundskolan.
Kartläggning och bedömning av branschkunskaper görs antingen via: -ValiWeb (gäller sökande till Högskolan i Dalarna, Linköpings universitet och Umeå universitet). Du skaffar dig ett konto hos ValiWebb och följer instruktionerna i text och via instruktionsfilmer. Beslut om antagning fattas av lärosätet. -eller via särskild blankett till lärosätet och som återfinns på respektive lärosätes hemsida: Karlstad universitet, Stockholms universitet
Du kan nå en ettämnesexamen inom VAL och studera ditt ämne inom VAL för att nå tillräckligt med poäng för examen. Läs mer om möjliga examina här. Ett annat alternativ kan vara KPU, dvs. Kompletterande pedagogisk utbildning, vilket vänder sig till sökande med avklarade ämnesstudier. Till KPU kan man söka även utan lärarerfarenhet. Sök sådana utbildningar via www.antagning.se.
Det är svårt att ge säkra förhandsbesked. Läs mer om möjliga examina här. Ett annat alternativ kan vara att söka fristående kurser i de ämnen du vill ha en lärarexamen i och ansöka till VAL vid ett senare tillfälle, eller sök de reguljära lärarprogrammen vid något lärosäte.
Via telefon och e-post är det mycket svårt att ge entydiga besked om du kommer att kunna antas eller inte och hur din studieplan skulle kunna se ut. Vi rekommenderar att du gör en ansökan till VAL för en helhetsbedömning – vi har av resursskäl svårt att ge förhandsbesked.
Nej, men för vissa målgrupper inom VAL gäller den regeln. Läs mer om detta gäller dig under målgrupper och behörighetskrav för VAL.
Ja. Tillsvidareanställning eller visstidsanställning är ok, däremot inte timtid. Det är svårt att ge säkra förhandsbesked om du har den yrkeserfarenhet som krävs. Skicka så tydliga intyg (bilagor) till oss som möjligt. Vi har svårt att bedöma detta innan vi har sett din kompletta ansökan. Se mer information i webbansökan och under målgrupper och behörighetskrav för VAL.

Meriter

Universitet och högskolor utfärdar examen. Skolverket bedömer behörighet mot ämnen i skolan och utfärdar legitimation. Du måste först ha en examen innan du kan ansöka om legitimation.
Studier inom VAL ska vara avslutade senast den 30 juni 2030 (SFS 2013:831). Sista antagningsomgång är därför planerad till hösten 2026. Antagningsomgångar planeras ske både höst- och vårtermin fram till dess.
Vänd dig till Examensenheten vid ditt lärosäte och ansök om examen. Om frågor uppkommer så blir du kontaktad av examensenheten eller din VAL-handläggare.
Vissa behörighetsgivande meriter visas inte på Dina sidor. Det kan bl a vara äldre akademiska meriter och utländska meriter. För att vara säker på att vi får tillgång till alla relevanta meriter - skicka papperskopior när du skickar in dina bilagor.
Vissa behörighetsgivande meriter visas inte på Dina sidor. Det kan bl a vara äldre akademiska meriter och utländska meriter. För att vara säker på att vi får tillgång till alla relevanta meriter - skicka papperskopior när du skickar in dina bilagor.

Allmänna frågor

Nej, ULV (Utländska lärares vidareutbildning) är ett projekt som vänder sig specifikt till dig som har en utländsk examen.
Om du är antagen till VAL så gäller samma regler gäller för dig som för alla andra studenter. För vidare info besök eller kontakta CSN. Normalt sett är din inkomst för hög för att vara studiemedelsberättigad eftersom studier inom VAL-projektet förutsätter att du är verksam som lärare eller förskollärare