Vanliga frågor om VAL

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om VAL.

Behörighet

Ja. Tillsvidareanställning eller visstidsanställning är OK, däremot inte timtid.

Du ska vara verksam minst femtio procent i rätt ämne eller ämnen, rätt skolform och på rätt nivå i relation till den examen du studerar mot. Det är svårt att ge säkra förhandsbesked om du har den yrkeserfarenhet som krävs för att kunna antas eftersom det finns visst utrymme att göra individuella bedömningar. Bifoga därför så tydliga tjänstgöringsintyg till oss som möjligt. Vi har svårt att bedöma detta innan vi har sett din kompletta ansökan.
Kontakta din VAL-handläggare om du förlorar din tjänst.
Det är svårt att ge säkra förhandsbesked. Bifoga så tydliga tjänstgöringsintyg till oss som möjligt. Vi har svårt att bedöma detta innan vi har sett din kompletta ansökan.
Beroende på vilken examen som du ska nå behöver du olika mycket studier med dig när du ansöker. Det beror på att olika lärarexamina kan vara olika omfattande, de kan variera från 90 hp upp till 330 hp. Det finns också särskilda regler för dig som har lång erfarenhet vilket ger en förkortad studieplan om du uppfyller de särskilda behörighetskraven. Under de olika utbildningsingångarna kan du se hur en examen byggs upp och få mer information hur mycket som krävs för att antas och information om den förkortade vägen för dig som har lång erfarenhet. För vissa sökande och vissa examina behövs inga föregående studier men det vanligaste är att det krävs minst 30-75 hp (ämne och/eller utbildningsvetenskaplig kärna) som kan ingå i en lärarexamen för att du ska kunna antas till VAL. Om du saknar högskolepoäng kan du börja läsa fristående kurser, se förslag på kurser här. Ett ytterligare alternativ är att söka till ett reguljärt lärarprogram vid något lärosäte.
Ja, du som är behörig förskollärare eller fritidspedagog men är verksam som lärare kan antas till VAL och komplettera din utbildning mot en ny lärarexamen under förutsättning att du kan nå examen med maximalt 120 hp kompletterande studier.
Nej det kan du inte, det är påbyggnadsutbildningar som först kräver att du har en förskollärar- eller lärarexamen. Men om du redan har exempelvis en förskollärarexamen och en speciallärarexamen, men är verksam i en annan skolform t.ex. grundskolan så kan du inom VAL studera till den grundexamen du behöver för att du ska vara behörig som speciallärare eller specialpedagog där. Detta förutsätter att du under VAL-studierna delvis är verksam i rätt skolform. Du behöver arbeta som grundlärare eller ämneslärare på delar av din tjänst för att kunna nå en sådan examen. Delar av tjänsten kan vara som speciallärare eller specialpedagog.
Du kan nå en ettämnesexamen inom VAL. Ett annat alternativ kan vara KPU, dvs. Kompletterande pedagogisk utbildning, vilken vänder sig till sökande med avklarade ämnesstudier. Till KPU kan man söka även utan lärarerfarenhet. Läs mer under Andra vägar till en lärarexamen och sök sådana utbildningar via www.antagning.se.
Det är svårt att ge säkra förhandsbesked. Ibland kan en snabbare väg vara att gå mot en nyare examen. Under de olika utbildningsingångarna kan du ser hur en examen byggs upp. Du får veta mer när du får ditt antagningsbesked. Vänd dig även till det lärosäte och den institution där du påbörjade din utbildning – oavsett om det ingår i VAL eller ej – för att få en bild av vad du saknar. Eventuellt kan kompletteringar läsas in via VAL. Är du nyligen (t.ex. för några terminer sedan) registrerad på en reguljär utbildning och inte begärt studieavbrott hänvisar vi till ditt ordinarie lärosäte för att fullfölja utbildningen.
Du kan bara studera 120 hp inom VAL. För vissa examina behövs inga föregående studier men det vanligaste är att det krävs minst 30-75 hp (ämne och/eller utbildningsvetenskaplig kärna) som kan ingå i en lärarexamen för att du ska kunna antas till VAL. Under de olika utbildningsingångarna kan du se hur en examen byggs upp och få mer information hur mycket som krävs för att antas. Om du saknar högskolepoäng kan du börja läsa fristående kurser, se förslag på kurser här. Ett ytterligare alternativ är att söka till ett reguljärt lärarprogram vid något lärosäte.

Regler om lång erfarenhet

För att omfattas av de nya reglerna ska du:
  • ha arbetat minst åtta läsår med en total omfattning av minst 75 procent och att minst tre av dessa åtta år ska vara sammanhängande.
  • ha varit anställd som lärare eller medverkat i undervisningen sex månader före sista ansökningsdag. För antagning till hösten 2024 gäller att de åtta läsåren ska vara intjänade senast 15 oktober 2023 och att du var anställd den dagen. Det innebär att du ska ha totalt 8,5 års erfarenhet.
  • vara verksam och har huvudsakligen varit verksam i de ämnen eller ämnesområden som du har för avsikt att nå examen i.
Det är svårt att ge säkra förhandsbesked. Bifoga så tydliga tjänstgöringsintyg till oss som möjligt. Vi har svårt att bedöma detta innan vi har sett din kompletta ansökan.
Det är svårt att ange en exakt procentnivå men vi bedömer både hur stor den totala lärartjänsten är, i genomsnitt minst 75 procents tjänstgöringsgrad under de åtta åren, och hur stor andel som ämnet/ämnesområdet omfattar. En ytterligare faktor som vi tar hänsyn till vid handläggningen är hur stort utrymme ämnet upptar i ämnesplanerna för skolan (gäller i synnerhet mindre vanliga ämnen i gymnasieskolan och vissa språkämnen i grundskolan). En lägre tjänstgöringsgrad i ett mindre vanligt skolämne kan i vissa fall accepteras om tjänstgöringen i övrigt har skett i angränsande ämnen.
Det är svårt att ge säkra förhandsbesked. Bifoga så tydliga tjänstgöringsintyg till oss som möjligt. Vi har svårt att bedöma detta innan vi har sett din kompletta ansökan. Även om du inte omfattas av de nya reglerna så kan det finnas möjlighet att bli antagen till VAL ändå.
Det säkraste sättet för att ta reda på det är att göra en ny ansökan till VAL eftersom vi behöver få in uppdaterad information om din yrkeserfarenhet och dina studiemeriter. Du kan söka till VAL både vår och höst, före den 15 april respektive före den 15 oktober.
Gör en ny ansökan till VAL eftersom vi behöver få in uppdaterad information om din yrkeserfarenhet och dina studiemeriter. Du kan söka till VAL både vår och höst, före den 15 april respektive före den 15 oktober.
Ja det kan du men du måste vara verksam som lärare eller förskollärare för att kunna antas till VAL. När du återigen har en tjänst i skolan (minst visstidstjänst) så kan du göra en ansökan till VAL. Du kan söka till VAL både vår och höst.

Individuell studieplan

Studierna inom VAL ges i regel på halvfart. Vi försöker i möjligaste mån hitta halvfartskurser, men det är inte alltid möjligt. När du får din individuella studieplan ser du hur dina studier är upplagda och din väg mot en examen.
Undervisningen bedrivs på svenska och engelsk kurslitteratur kan förekomma. Inlämningsuppgifter och examinationer etc genomförs i huvudsak på svenska.
Nej, om du antas till VAL sköter vanligtvis ditt valda lärosäte så att du antas till rätt kurs.
Om du ansöker och antas till VAL kommer du att få ett antagningsbesked och en individuell studieplan. I din individuella studieplan ser du hur dina studier är upplagda och din väg mot en examen.
Din individuella studieplan är maximalt 4 år.
Det maximala antalet högskolepoäng är 120 hp vilket motsvarar fyra års halvtidsstudier (två års heltidsstudier).
Det beror på vilka kompletteringar du behöver göra för att nå en examen. Det kan röra sig om allt mellan ett fåtal högskolepoäng upp till 120 hp vilket motsvarar fyra års studier på 50 % takt. Under de olika utbildningsingångarna kan du se hur en examen byggs upp.

Meriter

Det beror på vad du har läst för kurser och hur den lärarexamen som du ska nå genom VAL ser ut. Lärarutbildningarna förändras över tid och det är inte säkert att du kan tillgodoräkna dig alla delar. Om du antas till VAL kommer du att få en individuell studieplan som visar vilka kurser du kan tillgodoräkna dig och vad du behöver studera. Om du har frågor kring beslutet kan du kontakta ansvarig handläggare.
Om du redan arbetar i svensk skola kan VAL vara något för dig. ULV (Utlandsutbildade lärares vidareutbildning) är ett alternativ för dig som inte arbetar i skolan men kan även passa dig om du redan arbetar i skolan. ULV vänder sig specifikt till dig som har en utländsk lärarexamen eller akademisk utbildning. Stockholms universitet ansvarar för att samordna ULV, läs mer om utbildningen på deras webbsida. Ett ytterligare alternativ kan vara KPU (Kompletterande pedagogisk utbildning) som vänder sig till dig som redan har relevanta högskolestudier för något av de ämnen som undervisas i svensk skola. Läs mer om KPU här. Du behöver inte vara verksam som lärare för att kunna antas till ULV eller KPU.
Olika regler gäller beroende på vilket land du har studerat i. Läs instruktionerna här om vad som gäller för meriter från aktuellt land. För att vi ska kunna bedöma dina utländska meriter behöver vi:
  • Examensbevis (Diploma) över utländsk examen, på originalspråk samt översatt till svenska eller engelska. Om du har en oavslutad utländsk utbildning skickar du samtlig dokumentation över utbildningen.
  • Kursförteckning (Transcript) som är en översikt av de kurser som ingått i din examen, på originalspråk och översatt till svenska eller engelska.
  • Kursplaner (Syllabus) I de fall det inte går att se innehållet i dina kurser behöver vi se kursplaner för att bedöma innehållet i din utbildning. Vi begär in det vid behov.
  • Eventuellt utlåtande från UHR. Om du har fått ett utlåtande över din utbildning från Universitets- och högskolerådet bör du skicka med utlåtandet med din ansökan.
Observera att samtliga dokument du scannar in och laddar upp på Antagning.se ska vara i original och i färg samt i PDF-format. Särskild information om filuppladdning finns på Antagning.se. Om dina dokument är skrivna på annat språk än svenska eller engelska ska du bifoga kopior på översättningar av dokumenten till svenska eller engelska. Översättningar ska vara gjorda av en auktoriserad översättare.
VAL-utbildningen innebär akademiska studier på svenska, ibland med inslag av kurslitteratur på engelska. Detta ställer krav på fördjupade kunskaper i språken för att du ska kunna tillgodogöra dig utbildningen. Vi förutsätter att du har kunskaper i Svenska som motsvarar Svenska 3/Svenska som andraspråk 3/TISUS eller annan kurs i svenska som är behörighetsgivande för högskolestudier.
Vissa äldre utbildningar före 1990 eller utländska utbildningar är inte kopplade till Antagning.se eller Ladok. Ibland behöver du på egen hand ladda upp dessa på Antagning.se för att vi ska kunna handlägga din ansökan.
Ja, det kan vi. Ställ dina frågor i kontaktformuläret så återkommer vi med ett svar så snart vi kan.

Allmänna frågor

Om du är antagen till VAL så gäller samma CSN-regler för dig som för alla andra studenter. För mer information, besök CSN:s hemsida. Normalt sett är din inkomst för hög för att vara studiemedelsberättigad eftersom studier inom VAL förutsätter att du är verksam som lärare eller förskollärare.
Omställningsstudiestödet är ett helt nytt studiestöd för vuxna mitt i arbetslivet. Från och med den 1 oktober 2022 går det att ansöka om detta hos CSN. Stödet riktar sig till personer som är mellan 27 och 62 år samt är etablerade och har aktuell förankring på arbetsmarknaden. Stödet består av både bidrag och lån, där bidraget motsvarar 80 procent av ens tidigare inkomst. För mer information och kontaktuppgifter, besök CSN:s hemsida.
Nej, det finns inga statsbidrag för din skolhuvudman att ansöka om för dig som studerar i VAL.
VAL regleras av en egen förordning (SFS 2011:689) och drivs på åtta lärosäten runt om i landet. Studier inom VAL ska vara avslutade senast den 30 juni 2030 (SFS 2016:959). Sista antagningsomgång är därför planerad till hösten 2026. Antagningsomgångar planeras ske både höst- och vårtermin fram till dess.
Du som student måste själv ansöka om examensbevis när du är klar med studierna inom VAL. Information om hur du ansöker om examen finns på ditt lärosätes webbplats. Om det uppstår några frågor om din examensansökan kommer du att bli kontaktad av examensenheten eller din VAL-handläggare.
Universitet och högskolor utfärdar examen. Skolverket bedömer behörighet mot ämnen i skolan och utfärdar legitimation. Du måste först ha en examen innan du kan ansöka om legitimation.