Förskollärare

Om du är verksam i förskola och medverkar i undervisning med en förskollärares arbetsuppgifter kan VAL vara aktuellt för dig. Det finns särskilda möjligheter till en förkortad utbildning om du arbetat länge i förskolan.

En förskollärarexamen, 210 hp, byggs upp så här (klicka för att expandera):

Förskollärarexamen, 210 hp

– Utbildningsvetenskaplig kärna (UVK), 60 hp

– Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), 30 hp

– Förskolepedagogiskt ämnesområde inklusive examensarbete (självständigt arbete), 120 hp

Studieupplägg, behörighetskrav och valideringsmöjligheter

Kurserna inom det förskolepedagogiska ämnesområdet ges på distans och på halvfart utan fysiska träffar men med schemalagda digitala träffar dagtid. Kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) och examensarbetet ges också på distans och på halvfart, men fysiska träffar kan förekomma, t.ex. i början och i slutet av en kurs. Detta kan se olika ut beroende på lärosäte.

För dig med lång yrkeserfarenhet från undervisning i förskola/förskoleklass finns särskilda möjligheter till förkortad utbildning. Den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) och den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) omfattar då 30 hp istället för 90 hp. Detta regleras i Förordningen (2011:689) och styrks genom tjänstgöringsintyget för förskollärare som du inkommer med i din ansökan. Du erbjuds även möjlighet att genomgå en validering av ditt kunnande inom det förskolepedagogiska ämnesområdet.

Krav för att antas utifrån lång erfarenhet:

  • du ska ha arbetat minst åtta läsår med en total omfattning av minst 75 procent. Minst tre av dessa åtta år ska vara sammanhängande.
  • du ska ha medverkat i undervisningen sex månader före sista ansökningsdag. För antagning till hösten 2024 gäller att de åtta läsåren ska vara intjänade senast 15 oktober 2023 och att du var anställd den dagen. Det innebär att du ska ha totalt 8,5 års erfarenhet.
  • du ska vara verksam i förskolan och/eller i förskoleklassen och ska ha medverkat i undervisningen med en förskollärares arbetsuppgifter. Detta ska framgå av tjänstgöringsintyget för förskollärare.
  • du ska ha med dig 30 hp akademiska studier

Du måste även vara verksam på minst 50 procent inom förskolepedagogiskt ämnesområde under studietiden.

Om du inte uppfyller kravet på 30 hp studier kan du få möjlighet att göra en så kallad behörighetsvalidering. Detta bedöms när din ansökan med alla intyg har kommit in. Behörighetsvalideringen är uppbyggd av ett antal områden som täcker en mindre del av det förskolepedagogiska ämnesområdet där du ska visa grundläggande kunskaper för att kunna antas till utbildningen.

Om du klarar valideringen och uppfyller övriga krav är du behörig att antas till VAL. Om du inte klarar behörighetsvalideringen kan du istället påbörja studier på egen hand. Tips på kurser hittar du här. Du är välkommen att ansöka till VAL igen.

När du har antagits till VAL kommer du bli erbjuden att genomföra en validering för att visa ditt kunnande inom förskolepedagogiskt område.

Valideringsperioden kommer finnas inlagd i din preliminära individuella studieplan. Om du inte klarar hela eller delar av valideringen kommer du få en reviderad individuell studieplan där de kurser i förskolepedagogiskt ämnesområde finns inlagda som motsvarar det eller de områden du inte styrkt ditt kunnande i.

Om du har med dig relevanta akademiska studier sedan tidigare inom förskolepedagogiskt ämnesområde kommer du inte behöva göra motsvarande uppgifter i valideringen. Även dina eventuella tidigare kurser inom utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) kan du i regel ta med dig in i din förskollärarexamen. Detta bedöms när du ansöker till VAL.

Du kommer få information om hur valideringsprocessen går till några månader före via en digital informationsträff och du kommer även att få en förfrågan om du vill genomföra valideringen. Om du tackar nej till valideringen kommer du bli erbjuden att läsa kurser i stället som ges på distans med 50 procents studietakt och utan fysiska träffar. Du får då en reviderad individuell studieplan.

Med validering menas en strukturerad process som innehåller en fördjupad kartläggning och en bedömning. Kartläggningen syftar till att undersöka om ditt kunnande förvärvade genom tidigare yrkeserfarenhet och tidigare studier svarar mot delar av innehållet i utbildningen. Bedömningen av den fördjupade kartläggningen avgör innehållet i din individuella studieplan. Med kunnande menas här resultatet av ditt tidigare lärande i form av kunskaper, färdigheter, ansvar och självständighet.

Arbetet med valideringen (fördjupad kompetenskartläggning) är omfattande och du kommer att få arbeta med den i cirka tre månader. Syftet med valideringen är att ditt kunnande ska kunna erkännas oberoende av hur du har förvärvat det.

I den fördjupade kompetenskartläggningen ingår en omfattande skriftlig del och en muntlig del som du får mer information om under den digitala informationsträffen några månader före.

Kraven på dina kunskaper är samma som för andra som studerar till förskollärare men du visar dem på ett annat sätt. Du måste först av allt själv ta ställning till om du tror att dina kunskaper och erfarenheter är tillräckliga för att påbörja en omfattande och tidskrävande validering.

Förskollärarexamen

Omfattning

Förskollärarexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 210 högskolepoäng.

För examen krävs att utbildningen omfattar följande områden: studier inom det förskolepedagogiska området om 120 högskolepoäng, utbildningsvetenskaplig kärna om 60 högskolepoäng och verksamhetsförlagd utbildning om 30 högskolepoäng, förlagd inom relevant verksamhet.

Studierna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan ska anknyta till kommande yrkesutövning och omfatta följande:
– skolväsendets historia, organisation och villkor samt förskolans värdegrund, innefattande de grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna,
– läroplansteori och didaktik,
– vetenskapsteori och forskningsmetodik,
– utveckling, lärande och specialpedagogik,
– sociala relationer, konflikthantering och ledarskap,
– uppföljning och analys av lärande och utveckling, och
– utvärdering och utvecklingsarbete.

Mål

För förskollärarexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som förskollärare i den verksamhet som utbildningen avser.
Studenten ska även visa kunskap och förmåga för annan undervisning för vilken examen enligt gällande föreskrifter kan ge behörighet.

Kunskap och förståelse

För förskollärarexamen ska studenten
– visa sådana kunskaper inom det förskolepedagogiska området och sådana ämneskunskaper, inbegripet kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, som krävs för yrkesutövningen,
– visa sådana kunskaper i förskoledidaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för undervisning och lärande inom det förskolepedagogiska området och inom de ämnesområden som utbildningen avser samt för yrkesutövningen i övrigt,
– visa fördjupad kunskap om barns kommunikation och språkutveckling,
– visa kunskap om grundläggande läs-, skriv- och matematikinlärning,
– visa kännedom om vetenskapsteori och kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder, samt om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen,
– visa sådan kunskap om barns utveckling, lärande, behov och förutsättningar som krävs för yrkesutövningen,
– visa kunskap om praktiska och estetiska läroprocesser,
– visa kunskap om och förståelse för sociala relationer, konflikthantering och ledarskap, och
– visa kunskap om skolväsendets organisation, relevanta styrdokument, läroplansteori och olika pedagogisk-didaktiska perspektiv samt visa kännedom om skolväsendets historia.

Färdighet och förmåga

För förskollärarexamen ska studenten
– visa fördjupad förmåga att möta barnens behov av omsorg och att skapa förutsättningar, inbegripet genom lek och skapande verksamhet, för alla barn att lära och utvecklas,
– visa förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat för att därigenom bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom yrkesområdet,
– visa förmåga att tillämpa sådan förskoledidaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för undervisning och lärande inom det förskolepedagogiska området och inom de ämnesområden som utbildningen avser samt för yrkesutövningen i övrigt,
– visa förmåga att ta till vara barns kunskaper och erfarenheter för att stimulera varje barns lärande och utveckling,
– visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och den pedagogiska verksamheten i övrigt i syfte att på bästa sätt stimulera varje barns lärande och utveckling,
– visa förmåga att identifiera och i samverkan med andra hantera specialpedagogiska behov,
– visa förmåga att observera, dokumentera och analysera barns allsidiga lärande och utveckling i förhållande till verksamhetens mål och informera och samarbeta med vårdnadshavare,
– visa förmåga att kommunicera och förankra förskolans värdegrund, inbegripet de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna,
– visa förmåga att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling av barn,
– visa förmåga att beakta, kommunicera och förankra ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten,
– visa kommunikativ förmåga i lyssnande, talande och skrivande till stöd för den pedagogiska verksamheten,
– visa förmåga att säkert och kritiskt använda digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten och att beakta betydelsen av olika mediers och digitala miljöers roll för denna, och
– visa förmåga att i den pedagogiska verksamheten tillägna sig färdigheter som är värdefulla för yrkesutövningen.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För förskollärarexamen ska studenten
– visa självkännedom och empatisk förmåga,
– visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot barn och deras vårdnadshavare,
– visa förmåga att i det pedagogiska arbetet göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, i synnerhet barnets rättigheter enligt barnkonventionen, samt en hållbar utveckling, och
– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin kompetens i det pedagogiska arbetet.

Självständigt arbete (examensarbete)

För förskollärarexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom det förskolepedagogiska området.

Övrigt

För förskollärarexamen ska också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.

Lärosäten som erbjuder utbildningen med start hösten 2024 för dig med lång erfarenhet

Göteborgs universitet
Malmö universitet
Stockholms universitet
Umeå universitet

Urval

Om det finns fler behöriga än kursplatser vid VAL-lärosätena tillämpas meritvärdering.

Lärosäten inom VAL har än så länge begränsade möjligheter att erbjuda utbildningar för dig med kortare erfarenhet än 8,5 år. Möjligheter kan främst finnas för dig som har en oavslutad utbildning mot förskolan, antingen en äldre påbörjad utbildningsväg eller den nuvarande utbildningsvägen. Det bedöms i varje enskilt fall.

För att kunna antas behöver du ha med dig 60-82,5 hp relevanta studier samt ha arbetat som förskollärare i minst två år på minst 50 procents omfattning. Detta ska framgå av tjänstgöringsintyget för förskollärare.

Om du har lite eller inga akademiska studier sedan tidigare rekommenderar vi dig att du börjar studera kurser i exempelvis förskolepedagogiskt ämnesområdet, utbildningsvetenskaplig kärna (UVK). Tips på kurser hittar du här. Relevanta kurser som du har läst kommer kunna ingå i din examen när du antas till VAL. Ett annat alternativ är att söka till reguljära programutbildningar.

Om du är osäker på hur du ska börja och vad som gäller för just dig – kontakta oss gärna via kontaktformuläret.

Mer information om VAL och hur du ansöker

Genom startsidan för VAL, Vidareutbildning av lärare, kan du läsa mer om behörighet, validering och hur du ansöker. Läs också gärna igenom vanliga frågor och svar. Om du har ytterligare frågor som rör VAL, kontakta oss genom kontaktformuläret.

Jobbar du som obehörig förskollärare? – Se filmen

Heidi läste till förskollärare inom VAL: – Nu har jag mitt drömjobb!