Vanliga frågor om VAL

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om VAL.

Behörighet

Ja. Tillsvidareanställning eller visstidsanställning är OK, däremot inte timtid.

Du ska under hela studietiden i VAL vara verksam i de ämnen eller ämnesområden som du har för avsikt att nå examen i. Du ska vara verksam minst femtio procent i rätt ämne eller ämnen, rätt skolform och på rätt nivå. Det är svårt att ge säkra förhandsbesked om du har den yrkeserfarenhet som krävs för att kunna antas eftersom det finns visst utrymme att göra individuella bedömningar. Skicka därför så tydliga tjänstgöringsintyg till oss som möjligt. Vi har svårt att bedöma detta innan vi har sett din kompletta ansökan.
Det är svårt att ge säkra förhandsbesked. Skicka så tydliga tjänstgöringsintyg till oss som möjligt. Vi har svårt att bedöma detta innan vi har sett din kompletta ansökan.
Normalt sett krävs att du har studerat minst 45-75 hp (ämne och/eller utbildningsvetenskaplig kärna) som kan ingå i en lärarexamen för att du ska kunna antas till VAL. Detta på grund av att du maximalt kan studera 120 hp inom VAL för att nå en lärarexamen. Om du saknar högskolepoäng kan du börja läsa fristående kurser via exempelvis Fler vägar in, se förslag på kurser här. Ett ytterligare alternativ är att söka till ett reguljärt lärarprogram vid något lärosäte.
Ja, du som är förskollärare eller fritidspedagog och verksam som lärare kan antas till VAL och komplettera din utbildning mot en ny lärarexamen under förutsättning att du kan nå examen med maximalt 120 hp kompletterande studier.
Nej det kan du inte, det är påbyggnadsutbildningar som först kräver att du har en förskollärar- eller lärarexamen. Men om du redan har exempelvis en förskollärarexamen och en speciallärarexamen, men är verksam i en annan skolform t.ex. grundskolan så kan du inom VAL studera till den grundexamen du behöver för att du ska vara behörig som speciallärare eller specialpedagog där. Detta förutsätter att du under VAL-studierna delvis är verksam i rätt skolform. Du behöver arbeta som grundlärare eller ämneslärare på delar av din tjänst för att kunna nå en sådan examen. Delar av tjänsten kan vara som speciallärare eller specialpedagog.
Du kan nå en ettämnesexamen inom VAL. Ett annat alternativ kan vara KPU, dvs. Kompletterande pedagogisk utbildning, vilket vänder sig till sökande med avklarade ämnesstudier. Till KPU kan man söka även utan lärarerfarenhet. Sök sådana utbildningar via www.antagning.se.
Det är svårt att ge säkra förhandsbesked. Ibland kan en snabbare väg vara att gå mot en nyare examen. Du får veta mer när du får ditt antagningsbesked. Vänd dig även till det lärosäte och den institution där du påbörjade din utbildning – oavsett om det ingår i VAL eller ej – för att få en bild av vad du saknar. Eventuellt kan kompletteringar läsas in via VAL. Är du nyligen (t ex för några terminer sedan) registrerad på en reguljär utbildning och inte begärt studieavbrott hänvisar vi till ditt ordinarie lärosäte för att fullfölja utbildningen.
Normalt sett krävs att du har studerat minst 45-60 hp (ämne och/eller utbildningsvetenskaplig kärna) som kan ingå i en lärarexamen för att du ska kunna antas till VAL. Detta på grund av att du maximalt kan studera 120 hp inom VAL för att nå en lärarexamen. Om du saknar högskolepoäng kan du börja läsa fristående kurser via exempelvis Fler vägar in, se förslag på kurser här. Ett ytterligare alternativ är att söka till ett reguljärt lärarprogram vid något lärosäte.

Nya regler om lång lärarerfarenhet

För att omfattas av de nya reglerna ska du:
  • ha arbetat minst åtta läsår med en total omfattning av minst 75 procent och att minst tre av dessa åtta år ska vara sammanhängande.
  • ha varit anställd som lärare eller medverkat i undervisningen sex månader före sista ansökningsdag. För antagning till våren 2022 gäller att de åtta läsåren ska vara intjänade senast 15 april 2021 och att du var anställd den dagen. Det innebär att du ska ha totalt 8,5 års erfarenhet.
  • vara verksam och har huvudsakligen varit verksam i de ämnen eller ämnesområden som du har för avsikt att nå examen i.
Det är svårt att ge säkra förhandsbesked. Skicka så tydliga tjänstgöringsintyg till oss som möjligt. Vi har svårt att bedöma detta innan vi har sett din kompletta ansökan.
Det är svårt att ange en exakt procentnivå men vi bedömer både hur stor den totala lärartjänsten är, i genomsnitt minst 75 procents tjänstgöringsgrad under de åtta åren, och hur stor andel som ämnet/ämnesområdet omfattar. En ytterligare faktor som vi tar hänsyn till vid handläggningen är hur stort utrymme ämnet upptar i ämnesplanerna för skolan (gäller i synnerhet mindre vanliga ämnen i gymnasieskolan och vissa språkämnen i grundskolan). En lägre tjänstgöringsgrad i ett mindre vanligt skolämne kan i vissa fall accepteras om tjänstgöringen i övrigt har skett i angränsande ämnen.
Det är svårt att ge säkra förhandsbesked. Skicka så tydliga tjänstgöringsintyg till oss som möjligt. Vi har svårt att bedöma detta innan vi har sett din kompletta ansökan. Även om du inte omfattas av de nya reglerna så kan det finnas möjlighet att bli antagen till VAL ändå.
Det säkraste sättet för att ta reda på det är att göra en ny ansökan till VAL eftersom vi behöver få in uppdaterad information om din yrkeserfarenhet och dina studiemeriter. Du kan söka till VAL både vår och höst, före den 15 april respektive före den 15 oktober.
Gör en ny ansökan till VAL eftersom vi behöver få in uppdaterad information om din yrkeserfarenhet och dina studiemeriter. Du kan söka till VAL både vår och höst, före den 15 april respektive före den 15 oktober.
Ja det kan du men du måste vara verksam som lärare eller förskollärare för att kunna antas till VAL. När du återigen har en tjänst i skolan (minst visstidstjänst) så kan du göra en ansökan till VAL. Du kan söka till VAL både vår och höst, före den 15 april respektive före den 15 oktober.

Individuell studieplan

Kurserna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan ges på 50 % takt och på distans med fysiska träffar. Om du även behöver ämneskomplettera försöker vi i möjligaste mån hitta distanskurser åt dig men det är inte alltid möjligt. När du får din individuella studieplan ser du hur dina studier är upplagda och din väg mot en examen.
Undervisningen bedrivs på svenska och engelsk kurslitteratur kan förekomma. Inlämningsuppgifter och examinationer etc genomförs i huvudsak på svenska.
Nej, om du antas till VAL sköter vanligtvis ditt valda lärosäte så att du antas till rätt kurs.
Om du ansöker och antas till VAL kommer du att få ett antagningsbesked och en individuell studieplan. I din individuella studieplan ser du hur dina studier är upplagda och din väg mot en examen.
Din individuella studieplan är maximalt 4 år.
Det maximala antalet högskolepoäng är 120 hp vilket motsvarar fyra års halvtidsstudier (två års heltidsstudier).
Det beror på vilka kompletteringar du behöver göra för att nå en examen. Det kan röra sig om allt mellan ett fåtal högskolepoäng upp till 120 hp, dvs fyra års studier på 50 % takt.

Meriter

Det beror på vad du har läst för kurser och hur den lärarexamen som du ska nå genom VAL ser ut. Lärarutbildningarna förändras över tid och det är inte säkert att du kan tillgodoräkna dig alla delar. Om du antas till VAL kommer du att få en individuell studieplan som visar vilka kurser du kan tillgodoräkna dig och vad du behöver studera. Om du har frågor kring beslutet kan du kontakta ansvarig handläggare.
Vissa behörighetsgivande meriter visas inte på Dina sidor. Det kan bl a vara äldre akademiska meriter och utländska meriter. För att vara säker på att vi får tillgång till alla relevanta meriter - skicka papperskopior när du skickar in dina bilagor.
Vissa behörighetsgivande meriter visas inte på Dina sidor. Det kan bl a vara äldre akademiska meriter och utländska meriter. För att vara säker på att vi får tillgång till alla relevanta meriter - skicka papperskopior när du skickar in dina bilagor.
Ja, det kan vi. Ställ dina frågor i kontaktformuläret så återkommer vi med ett svar så snart vi kan.

Allmänna frågor

Om du är antagen till VAL så gäller samma regler gäller för dig som för alla andra studenter. För vidare info besök eller kontakta CSN. Normalt sett är din inkomst för hög för att vara studiemedelsberättigad eftersom studier inom VAL förutsätter att du är verksam som lärare eller förskollärare.
Om du redan arbetar i svensk skola kan VAL vara något för dig. ULV (Utländska lärares vidareutbildning) är ett alternativ för dig som inte arbetar i skolan men kan även passa dig om du redan arbetar i skolan. ULV vänder sig specifikt till dig som har en utländsk lärarexamen eller akademisk utbildning. Stockholms universitet ansvarar för att samordna ULV, läs mer om utbildningen på deras webbsida. Ett ytterligare alternativ kan vara KPU (Kompletterande pedagogisk utbildning) som vänder sig till dig som redan har minst 90 högskolepoäng i ett ämne som undervisas i svensk skola. Läs mer om utbildningen och vilka lärosäten som erbjuder KPU här.
Studier inom VAL ska vara avslutade senast den 30 juni 2030 (SFS 2013:831). Sista antagningsomgång är därför planerad till hösten 2026. Antagningsomgångar planeras ske både höst- och vårtermin fram till dess.
Vänd dig till Examensenheten vid ditt lärosäte och ansök om examen. Om frågor uppkommer så blir du kontaktad av examensenheten eller din VAL-handläggare.
Universitet och högskolor utfärdar examen. Skolverket bedömer behörighet mot ämnen i skolan och utfärdar legitimation. Du måste först ha en examen innan du kan ansöka om legitimation.