Lärare i fritidshem

För dig som är verksam som lärare i fritidshemmet. Eventuellt undervisar du också i ett praktiskt-estetiskt ämne såsom bild, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, musik, slöjd eller i annat ämne i skolan.

En grundlärarexamen med inriktning mot fritidshem, 180 hp byggs upp så här (klicka för att expandera):

Grundlärarexamen med inriktning mot fritidshem, 180 hp

– Utbildningsvetenskaplig kärna (UVK), 60 hp

– Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), 30 hp

– Fritidspedagogiskt ämnesområde inklusive examensarbete (självständigt arbete), 60 hp

– Praktiskt eller estetiskt ämne, 30 hp

Vad krävs för att kunna antas?

För att kunna antas behöver du ha med dig 30-45 hp relevanta studier samt ha arbetat som lärare i fritidshemmet i minst två år på minst 50 procents omfattning. Detta styrks genom tjänstgöringsintyget för lärare i fritidshem som du inkommer med i din ansökan. Du kan också bli antagen i kraft av lång erfarenhet, minst 8,5 år, från fritidshemmet. Läs mer under rubriken Särskilda möjligheter för dig med lång erfarenhet som lärare i fritidshemmet.

Om du inte har studier sedan tidigare rekommenderar vi dig att du börjar studera kurser i exempelvis fritidspedagogiskt ämnesområdet, utbildningsvetenskaplig kärna eller praktiskt-estetiskt ämne (bild, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, musik eller slöjd). Tips på kurser hittar du här. Relevanta kurser som du har läst kommer kunna ingå i din examen när du antas till VAL. Om du har med dig andra relevanta ämnesstudier kan dessa eventuellt ersätta praktiskt eller estetiskt ämne. Det bedöms i varje enskilt fall när du ansöker. Det kan till exempel vara kurser i undervisningsämnen i skolan eller andra stödämnen.

Om du är osäker på hur du ska börja och vad som gäller för just dig – kontakta oss gärna via kontaktformuläret.

Lärosäten inom VAL har även möjlighet att utfärda äldre examen om det visar sig att det är en bättre väg för dig mot examen och behörighet. Det kan t.ex. gälla dig som har en oavslutad äldre utbildning mot fritidshemmet. Det bedöms i varje enskilt fall.

Lärosäten som erbjuder utbildningen med start hösten 2024

Göteborgs universitet
Jönköping University
Linköpings universitet
Malmö universitet
Stockholms universitet
Umeå universitet

Mer information om VAL och hur du ansöker

Genom startsidan för VAL, Vidareutbildning av lärare, kan du läsa mer om behörighet, validering och hur du ansöker. Läs också gärna igenom vanliga frågor och svar. Om du har ytterligare frågor som rör VAL, kontakta oss genom kontaktformuläret.

Särskilda möjligheter för dig med lång erfarenhet som lärare i fritidshemmet

Du ska

  • ha arbetat minst åtta läsår som lärare i fritidshemmet med en total omfattning av minst 75 procent. Minst tre av dessa åtta år ska vara sammanhängande.
  • ha varit anställd som lärare sex månader före sista ansökningsdag. För antagning till hösten 2024 gäller att de åtta läsåren ska vara intjänade senast 15 oktober 2023 och att du var anställd den dagen. Det innebär att du ska ha totalt 8,5 års erfarenhet.
  • vara verksam i fritidshemmet och ha erfarenheter av att leda verksamhet och undervisning i fritidshem. Detta ska framgå av tjänstgöringsintyg för lärare i fritidshem.

Inom VAL kan du studera maximalt 120 hp för att nå en examen. Du kommer att rymmas inom poängramen 120 hp om du uppfyller kraven ovan även om du saknar tidigare relevanta högskolestudier helt. Den utbildningsvetenskaplig kärnan (UVK) och den verksamhetsförlagd utbildningen (VFU) omfattar då 30 hp istället för 90 hp. Detta regleras i Förordningen (2011:689) och styrks genom tjänstgöringsintyget som du inkommer med i din ansökan.

Om du antas till VAL med lång erfarenhet kommer du att erbjudas att genomföra validering av delar inom fritidspedagogiskt ämnesområde under studiernas gång. Det bedöms i varje enskilt fall.

Grundlärarexamen med inriktning fritidshem

Omfattning

Grundlärarexamen ges med tre inriktningar. Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem avläggs på grundnivå och uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng.

För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem ska ämnes- och ämnesdidaktiska studier omfatta 90 högskolepoäng, varav 60 högskolepoäng inom det fritidspedagogiska området och 30 högskolepoäng i ett eller två praktiska eller estetiska ämnen.

Av de ämnes- och ämnesdidaktiska studierna ska 15 högskolepoäng utgöra ämnesrelaterad verksamhetsförlagd utbildning.

Studierna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan ska anknyta till kommande yrkesutövning och omfatta följande:
– skolväsendets historia, organisation och villkor samt skolans värdegrund innefattande de grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna,
– läroplansteori och didaktik,
– vetenskapsteori och forskningsmetodik,
– utveckling, lärande och specialpedagogik,
– sociala relationer, konflikthantering och ledarskap,
– bedömning och betygssättning, och
– utvärdering och utvecklingsarbete.

Mål

För grundlärarexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som grundlärare i den verksamhet som utbildningen avser. Studenten ska även visa kunskap och förmåga för annan undervisning för vilken examen enligt gällande föreskrifter kan ge behörighet.

Kunskap och förståelse

För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem ska studenten
– visa sådana kunskaper inom det fritidspedagogiska området och sådana ämneskunskaper, inbegripet kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, som krävs för yrkesutövningen,
– visa sådana kunskaper i didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för undervisning och lärande inom det fritidspedagogiska området och inom det eller de ämnen som utbildningen avser och för yrkesutövningen i övrigt,
– visa kunskap om barns kommunikation och språkutveckling samt visa kännedom om grundläggande läs-, skriv- och matematikinlärning,
– visa kunskap om praktiska och estetiska läroprocesser,
– visa kännedom om vetenskapsteori och kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder samt om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen, och
– visa kunskap om bedömning av elevers lärande och utveckling.

För grundlärarexamen ska studenten också
– visa sådan kunskap om barns utveckling, lärande, behov och förutsättningar som krävs för yrkesutövningen,
– visa kunskap om och förståelse för sociala relationer, konflikthantering och ledarskap, och
– visa kunskap om skolväsendets organisation, relevanta styrdokument, läroplansteori och olika pedagogisk-didaktiska perspektiv samt visa kännedom om skolväsendets historia.

Färdighet och förmåga

För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem ska studenten
– visa fördjupad förmåga att stimulera till lärande och utveckling genom att erbjuda barnen en meningsfull och innehållsrik fritid,
– visa förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat för att därigenom bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom yrkesområdet, och
– visa förmåga att tillämpa sådan didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för undervisning och lärande inom det fritidspedagogiska området och inom det eller de ämnen som utbildningen avser och för yrkesutövningen i övrigt.

För grundlärarexamen ska studenten också
– visa fördjupad förmåga att skapa förutsättningar för alla elever att lära och utvecklas,
– visa förmåga att ta till vara elevers kunskaper och erfarenheter för att stimulera varje elevs lärande och utveckling,
– visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och den pedagogiska verksamheten i övrigt i syfte att på bästa sätt stimulera varje elevs lärande och utveckling,
– visa förmåga att identifiera och i samverkan med andra hantera specialpedagogiska behov,
– visa förmåga att observera, dokumentera, analysera och bedöma elevers lärande och utveckling i förhållande till verksamhetens mål och informera och samarbeta med elever och deras vårdnadshavare,
– visa förmåga att kommunicera och förankra skolans värdegrund, inbegripet de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna,
– visa förmåga att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling av elever,
– visa förmåga att beakta, kommunicera och förankra ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten,
– visa kommunikativ förmåga i lyssnande, talande och skrivande till stöd för den pedagogiska verksamheten,
– visa förmåga att säkert och kritiskt använda digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten och att beakta betydelsen av olika mediers och digitala miljöers roll för denna, och
– visa förmåga att i den pedagogiska verksamheten tillägna sig färdigheter som är värdefulla för yrkesutövningen.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För grundlärarexamen ska studenten
– visa självkännedom och empatisk förmåga,
– visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot elever och deras vårdnadshavare,
– visa förmåga att i det pedagogiska arbetet göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, i synnerhet barnets rättigheter enligt barnkonventionen, samt en hållbar utveckling, och
– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin kompetens i det pedagogiska arbetet.

Självständigt arbete (examensarbete)

För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom det fritidspedagogiska området.

Övrigt

Av examensbeviset ska det framgå vilken inriktning studenten har fullgjort och vilket eller vilka undervisningsämnen som examen omfattar.

För grundlärarexamen ska också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.

Om du inte är verksam som lärare i fritidshem

Både du som är verksam och du som inte är verksam som lärare i fritidshem men saknar examen kan också söka till reguljära programutbildningar. Vissa lärosäten har program på distans, flexibla program och verksamhetsintegrerade utbildningar som tar hänsyn till att du har erfarenhet från verksamheten. Se andra vägar här.

Jobbar du som obehörig lärare i fritidshem?
– Se filmen

– Det som ger mig kraft på fritidshemmet är att se barn lyckas. Se filmen med Johan.