Hur funkar VAL?

Här kan du läsa mer om hur det fungerar kring att söka till och läsa VAL.

För att kunna antas till studier inom VAL ska du medverka i undervisningen i förskola eller vara verksam som lärare i fritidshem, grundskolan, gymnasieskolan eller motsvarande vuxenutbildning. Du ska uppfylla två krav för att VAL ska vara aktuellt för dig:

  • Du har tillräckliga meriter för att kunna rymmas inom VAL-utbildningens poängram på 120 högskolepoäng (hp), vilket i regel betyder att du redan har med dig tidigare studier och/eller lång lärarerfarenhet.
  • Du är verksam i de ämnen eller ämnesområden som du har för avsikt att nå examen i, vilket betyder att du ska vara verksam minst 50 procent och i huvudsak i rätt ämne eller ämnen, i rätt skolform och på rätt nivå. Med ämne menas skolämne, förskolepedagogiskt ämnesområde eller fritidspedagogiskt ämnesområde.

Hur många högskolepoäng du behöver studera beror på dina tidigare studier och yrkeserfarenhet som lärare eller förskollärare. Du kan studera från 7,5 hp till högst 120 hp. För vissa finns det särskilda möjligheter till en förkortad utbildning. Läs mer under de olika utbildningsingångar under rubriken Särskilda möjligheter för dig med lång erfarenhet. En samlad bedömning av dina akademiska meriter och din tjänstgöringstid som obehörig lärare eller förskollärare görs i samband med ansökan.

En bedömning av tidigare studier och yrkeserfarenheter görs för alla som ansöker till VAL. Det kallas validering och kan resultera i förkortade studier. Med validering menas en strukturerad process som innehåller en fördjupad kartläggning och en bedömning. Syftet med valideringen är att ditt kunnande ska kunna erkännas oberoende av hur du har förvärvat det. Med kunnande menas här resultatet av ditt tidigare lärande i form av kunskaper, färdigheter, ansvar och självständighet. Utöver intyg över studier och yrkeserfarenhet kan det behövas en fördjupad kartläggning och särskilda valideringsuppgifter under tiden som din ansökan handläggs, eller som en del av din individuella studieplan. Läs mer under de olika utbildningsingångarna.

När du ansöker till VAL behöver du styrka din nuvarande och tidigare erfarenhet som obehörig lärare eller förskollärare. Använd något av våra tjänstgöringsintyg eller ett intyg där motsvarande uppgifter framgår. Vi behöver detaljerade uppgifter om din nuvarande tjänst och eventuella tidigare tjänster. Anställningsavtal godkänns ej.

För dig med omfattande yrkeserfarenhet finns särskilda möjligheter till tillgodoräknande av utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) och verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Du ska

  • ha arbetat minst åtta läsår med en total omfattning av minst 75 procent och att minst tre av dessa åtta år ska vara sammanhängande.
  • ha varit anställd som lärare eller medverkat i undervisningen sex månader före sista ansökningsdag. För antagning till hösten 2024 gäller att de åtta läsåren ska vara intjänade senast 15 oktober 2023 och att du var anställd den dagen. Det innebär att du ska ha totalt 8,5 års erfarenhet.
  • vara verksam och har huvudsakligen varit verksam i de ämnen eller ämnesområden som du har för avsikt att nå examen i.

Du ska även uppfylla de övriga behörighetskrav som gäller för VAL, se fliken Behörighet.

Om du blir antagen till VAL får du en individuell studieplan med de kurser och den information som just du behöver för att nå en examen. Studierna bedrivs normalt på halvfart och med flexibla studieformer. Halvfart motsvarar 20 studietimmar per vecka. De vanligaste kurserna inom utbildningsvetenskaplig kärna (UVK), verksamhetsförlag utbildning (VFU) och många ämneskurser ges på distans och med schemalagda digitala träffar samt eventuellt någon fysisk campusträff, t.ex. i början och i slutet. Detta kan se olika ut beroende på vid vilket lärosäte man studerar. Vissa kurser är helt digitala och alla studier bedrivs dagtid. Beroende på dina individuella behov kan du behöva studera på campus, vid ett annat lärosäte och i vissa fall kurser eller delar av din utbildning på helfart.

Efter slutförd utbildning ansöker du om examen på ditt VAL-lärosäte. Därefter ansöker du om förskollärar- eller lärarlegitimation hos Skolverket. Lärarlegitimationen kan byggas ut med fler ämnesbehörigheter än de du fått genom din examen. Information om legitimation och utökad behörighet finns på Skolverkets hemsida.

För att kunna antas till VAL krävs normalt sett att du har med dig en viss mängd relevanta studier sedan tidigare, t.ex. inom ett eller flera ämnen eller inom den utbildningsvetenskapliga kärnan. Detta på grund av att du maximalt kan studera 120 hp inom VAL för att nå en lärarexamen. Om du saknar högskolepoäng kan du börja läsa fristående kurser först. På den här sidan tipsar vi om kurser du kan läsa. Under de olika utbildningsingångarna kan du se hur en examen byggs upp och få mer information om vad du behöver studera.

Svar på vanliga frågor om VAL hittar du här. Du kan även kontakta oss via kontaktformuläret för att få individuell studievägledning. För dig som redan är studerande inom VAL eller vill veta mer om VAL-studier vid ett specifikt lärosäte – kontakta din handläggare eller besök lärosätenas webbplatser för mer information.