Förskollärare

Nu ges fler som är verksamma inom förskolan möjlighet att studera till en förskollärarexamen genom VAL.

Särskilda möjligheter för dig med lång erfarenhet från förskolan

Du ska

  • ha arbetat minst åtta läsår med en total omfattning av minst 75 procent. Minst tre av dessa åtta år ska vara sammanhängande.
  • ha medverkat i undervisningen sex månader före sista ansökningsdag. För antagning till våren 2023 gäller att de åtta läsåren ska vara intjänade senast 15 april 2022 och att du var anställd den dagen. Det innebär att du ska ha totalt 8,5 års erfarenhet.
  • vara verksam i förskolan och/eller i förskoleklassen och ska ha medverkat i undervisningen med en förskollärares arbetsuppgifter. Detta ska framgå av tjänstgöringsintyget för förskollärare.

Behörighet

Utöver kraven på lång erfarenhet behöver du vara verksam på minst 50 procent inom förskolepedagogiskt ämnesområde under studietiden samt ha minst motsvarande 30 högskolepoäng (hp) från tidigare akademiska studier.

Behörighetsvalidering – Innan du antas

Om du inte uppfyller kravet på 30 hp kan du få möjlighet att göra en så kallad behörighetsvalidering. Detta bedöms när din ansökan med alla intyg har kommit in. Behörighetsvalideringen är uppbyggd av ett antal områden som täcker en mindre del av det förskolepedagogiska ämnesområdet där du ska visa vissa grundläggande kunskaper i relationer till examensmålen för en förskollärarexamen.

Om du klarar behörighetsvalideringen och uppfyller övriga behörighetskrav kommer du att gå vidare till urval. Om du inte klarar behörighetsvalideringen kan du istället påbörja studier på egen hand via t.ex. Fler vägar in i läraryrket, innan du ansöker till VAL igen vid ett senare tillfälle.

Tillgodoräknandevalidering – Efter att du antagits

När du antagits till VAL kan det bli aktuellt att genomföra en validering för tillgodoräknande av fler delar av förskolepedagogiskt ämnesområde. Det bedöms i varje enskilt fall. Du kommer att få en förfrågan om du vill genomföra validering när du antagits till utbildningen. Tillgodoräknandevalideringen är omfattande och du kommer att få arbeta med den i cirka tre månader. Den kommer synas i din preliminära individuella studieplan tillsammans med studier i utbildningsvetenskaplig kärna (UVK), 30 hp samt ett självständigt arbete.

Tillgodoräknandevalideringen är uppbyggd av ett antal områden som täcker delar av det förskolepedagogiska ämnesområdet där du ska visa fördjupade kunskaper i relation till examensmålen för en förskollärarexamen. Kraven på dina kunskaper är samma som för andra som studerar till förskollärare men du visar dem på ett annat sätt genom en validering. Du måste först av allt själv ta ställning till om du tror att dina kunskaper och erfarenheter är tillräckliga för att påbörja en omfattande och tidskrävande validering.

Börja med att läsa igenom examenskraven för förskollärarexamen så att du förstår vad som krävs. I bilaga 2 till högskoleförordningen 1993:100, finns kraven för Förskollärarexamen beskrivna.

Om du inte klarar hela eller delar av tillgodoräknandevalideringen erbjuds du att studera kurser i förskolepedagogiskt ämnesområde som motsvarar det område du missat. Kurserna ges på distans och 50 procents studietakt.

Förskollärarexamen

Omfattning

Förskollärarexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 210 högskolepoäng.

För examen krävs att utbildningen omfattar följande områden: studier inom det förskolepedagogiska området om 120 högskolepoäng, utbildningsvetenskaplig kärna om 60 högskolepoäng och verksamhetsförlagd utbildning om 30 högskolepoäng, förlagd inom relevant verksamhet.

Studierna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan ska anknyta till kommande yrkesutövning och omfatta följande:
– skolväsendets historia, organisation och villkor samt förskolans värdegrund, innefattande de grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna,
– läroplansteori och didaktik,
– vetenskapsteori och forskningsmetodik,
– utveckling, lärande och specialpedagogik,
– sociala relationer, konflikthantering och ledarskap,
– uppföljning och analys av lärande och utveckling, och
– utvärdering och utvecklingsarbete.

Mål

För förskollärarexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som förskollärare i den verksamhet som utbildningen avser.
Studenten ska även visa kunskap och förmåga för annan undervisning för vilken examen enligt gällande föreskrifter kan ge behörighet.

Kunskap och förståelse

För förskollärarexamen ska studenten
– visa sådana kunskaper inom det förskolepedagogiska området och sådana ämneskunskaper, inbegripet kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, som krävs för yrkesutövningen,
– visa sådana kunskaper i förskoledidaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för undervisning och lärande inom det förskolepedagogiska området och inom de ämnesområden som utbildningen avser samt för yrkesutövningen i övrigt,
– visa fördjupad kunskap om barns kommunikation och språkutveckling,
– visa kunskap om grundläggande läs-, skriv- och matematikinlärning,
– visa kännedom om vetenskapsteori och kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder, samt om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen,
– visa sådan kunskap om barns utveckling, lärande, behov och förutsättningar som krävs för yrkesutövningen,
– visa kunskap om praktiska och estetiska läroprocesser,
– visa kunskap om och förståelse för sociala relationer, konflikthantering och ledarskap, och
– visa kunskap om skolväsendets organisation, relevanta styrdokument, läroplansteori och olika pedagogisk-didaktiska perspektiv samt visa kännedom om skolväsendets historia.

Färdighet och förmåga

För förskollärarexamen ska studenten
– visa fördjupad förmåga att möta barnens behov av omsorg och att skapa förutsättningar, inbegripet genom lek och skapande verksamhet, för alla barn att lära och utvecklas,
– visa förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat för att därigenom bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom yrkesområdet,
– visa förmåga att tillämpa sådan förskoledidaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för undervisning och lärande inom det förskolepedagogiska området och inom de ämnesområden som utbildningen avser samt för yrkesutövningen i övrigt,
– visa förmåga att ta till vara barns kunskaper och erfarenheter för att stimulera varje barns lärande och utveckling,
– visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och den pedagogiska verksamheten i övrigt i syfte att på bästa sätt stimulera varje barns lärande och utveckling,
– visa förmåga att identifiera och i samverkan med andra hantera specialpedagogiska behov,
– visa förmåga att observera, dokumentera och analysera barns allsidiga lärande och utveckling i förhållande till verksamhetens mål och informera och samarbeta med vårdnadshavare,
– visa förmåga att kommunicera och förankra förskolans värdegrund, inbegripet de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna,
– visa förmåga att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling av barn,
– visa förmåga att beakta, kommunicera och förankra ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten,
– visa kommunikativ förmåga i lyssnande, talande och skrivande till stöd för den pedagogiska verksamheten,
– visa förmåga att säkert och kritiskt använda digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten och att beakta betydelsen av olika mediers och digitala miljöers roll för denna, och
– visa förmåga att i den pedagogiska verksamheten tillägna sig färdigheter som är värdefulla för yrkesutövningen.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För förskollärarexamen ska studenten
– visa självkännedom och empatisk förmåga,
– visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot barn och deras vårdnadshavare,
– visa förmåga att i det pedagogiska arbetet göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, i synnerhet barnets rättigheter enligt barnkonventionen, samt en hållbar utveckling, och
– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin kompetens i det pedagogiska arbetet.

Självständigt arbete (examensarbete)

För förskollärarexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom det förskolepedagogiska området.

Övrigt

För förskollärarexamen ska också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.

Studera inom VAL

Om du antas till VAL kommer du att få en individuell studieplan. Klarar du valideringen för tillgodoräknande kommer du att studera de resterande delarna av den utbildningsvetenskapliga kärnan och skriva ett självständigt arbete.

Urval

Om det finns fler behöriga än kursplatser vid VAL-lärosätena tillämpas meritvärdering.

Lärosäten som erbjuder utbildningen med start våren 2023 för dig med lång erfarenhet

Göteborgs universitet
Karlstads universitet
Malmö universitet
Stockholms universitet
Umeå universitet

Mer information om VAL och hur du ansöker

huvudsidan för VAL, vidareutbildning av lärare, kan du läsa mer om behörighet, validering och hur du ansöker. Läs också gärna igenom vanliga frågor och svar. Om du har ytterligare frågor som rör VAL, kontakta oss genom kontaktformuläret.

Andra möjligheter

Om du inte har uppnått lång erfarenhet

Lärosätena inom VAL kommer eventuellt under 2023 öppna upp för sökande med kortare tid i yrket än åtta år. Håll utkik på den här sidan. Till dess kan du börja studera fristående kurser på egen hand t.ex. via Fler vägar in i läraryrket.

Om du inte är verksam som förskollärare

Både du som är verksam och du som inte är verksam som förskollärare men saknar förskollärarexamen kan också söka till reguljära programutbildningar. Vissa lärosäten har program på distans, flexibla program och verksamhetsintegrerade utbildningar som tar hänsyn till att du har erfarenhet från verksamheten.

Exempel på lärosäten:

Göteborgs universitet: Förskollärarprogrammet för studenter med yrkeserfarenhet

Högskolan i Borås: Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma

Högskolan i Gävle: Förskollärarprogrammet – distans

Linnéuniversitetet: Förskollärarprogrammet för pedagogiskt verksamma

Malmö universitet: Förskollärarutbildning – flexibel variant

Mittuniversitetet: Förskollärare – distans

Mälardalens högskola: Förskollärarprogrammet – distans

Södertörns högskola: Förskollärarutbildning med interkulturell profil, erfarenhetsbaserad

Jobbar du som obehörig förskollärare? – Se filmen