Förskollärare

Nu ges fler som är verksamma inom förskolan möjlighet att studera till en förskollärarexamen genom VAL. Förändringen gäller från studiestart vårterminen 2021 och framåt. Sökande med lång erfarenhet kommer inledningsvis att prioriteras.

Särskilda möjligheter för dig med lång erfarenhet från förskolan

Från och med studiestart vårterminen 2021 gäller nya regler för dig med omfattande yrkeserfarenhet som kan innebära extra tillgodoräknanden och kortare studietid. Du ska ha arbetat minst åtta läsår med en total omfattning av minst 75 procent. Minst tre av dessa åtta år ska vara sammanhängande. För ansökningsomgången hösten 2020 gäller att de åtta läsåren ska vara intjänade senast 15 april 2020. Du ska vara verksam i förskolan och/eller i förskoleklassen och ska ha medverkat i undervisningen med en förskollärares arbetsuppgifter. Detta ska framgå av tjänstgöringsintyget.

Behörighet

Utöver kraven på lång erfarenhet behöver du ha minst motsvarande 30 högskolepoäng (hp) från tidigare studier som kan användas i förskollärarexamen. Huvudsakligen godtas studier inom tidigare förskollärarutbildningar och utbildningar mot årskurs F-3. Detta bedöms när din ansökan med alla intyg inkommit. Många som arbetar som obehöriga i förskolan har en stor mängd akademiska meriter från fortbildningar, oavslutade förskollärarutbildningar eller andra lärarutbildningar, långt mer än 30 hp. En hel del av dessa tidigare studier kan byggas vidare på inom VAL-utbildningen mot en förskollärarexamen.

Urval

Om det finns fler behöriga än kursplatser vid VAL-lärosätena tillämpas meritvärdering. Den baseras på högskolepoäng upp till 165 hp avklarade per sista ansökningsdag.

Validering av förskolepedagogiskt ämnesområde

En bedömning av tidigare studier och yrkeserfarenhet görs för alla som ansöker till VAL. Det kallas validering och kan resultera i förkortade studier.

För många sökande med lång erfarenhet kan det bli aktuellt att genomföra en prövning för tillgodoräknande av hela eller delar av det som heter förskolepedagogiskt ämnesområde. Det bedöms i varje enskilt fall. Du kommer att få en förfrågan om du vill genomföra denna validering.

Validering tar tid

Prövningen är omfattande och du kommer att få arbeta med den i cirka tre månader under den första terminen. Det betyder att om du ansöker till VAL hösten 2020 kommer du att prövas under vårterminen 2021 och fortsätta med kompletterande studier, baserat på resultatet från din prövning, under höstterminen 2021.

Kraven på dina kunskaper är samma som för andra som studerar till förskollärare men du visar dem på ett annat sätt genom en validering. Du måste först av allt själv ta ställning till om du tror att dina kunskaper och erfarenheter är tillräckliga för att påbörja en omfattande och tidskrävande validering.

Börja med att läsa igenom examenskraven för förskollärarexamen så att du förstår vad som krävs. I bilaga 2 till högskoleförordningen 1993:100, finns kraven för Förskollärarexamen beskrivna.

Förskollärarexamen

Omfattning

Förskollärarexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 210 högskolepoäng.

För examen krävs att utbildningen omfattar följande områden: studier inom det förskolepedagogiska området om 120 högskolepoäng, utbildningsvetenskaplig kärna om 60 högskolepoäng och verksamhetsförlagd utbildning om 30 högskolepoäng, förlagd inom relevant verksamhet.

Studierna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan ska anknyta till kommande yrkesutövning och omfatta följande:
– skolväsendets historia, organisation och villkor samt förskolans värdegrund, innefattande de grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna,
– läroplansteori och didaktik,
– vetenskapsteori och forskningsmetodik,
– utveckling, lärande och specialpedagogik,
– sociala relationer, konflikthantering och ledarskap,
– uppföljning och analys av lärande och utveckling, och
– utvärdering och utvecklingsarbete.

Mål

För förskollärarexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som förskollärare i den verksamhet som utbildningen avser.
Studenten ska även visa kunskap och förmåga för annan undervisning för vilken examen enligt gällande föreskrifter kan ge behörighet.

Kunskap och förståelse

För förskollärarexamen ska studenten
– visa sådana kunskaper inom det förskolepedagogiska området och sådana ämneskunskaper, inbegripet kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, som krävs för yrkesutövningen,
– visa sådana kunskaper i förskoledidaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för undervisning och lärande inom det förskolepedagogiska området och inom de ämnesområden som utbildningen avser samt för yrkesutövningen i övrigt,
– visa fördjupad kunskap om barns kommunikation och språkutveckling,
– visa kunskap om grundläggande läs-, skriv- och matematikinlärning,
– visa kännedom om vetenskapsteori och kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder, samt om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen,
– visa sådan kunskap om barns utveckling, lärande, behov och förutsättningar som krävs för yrkesutövningen,
– visa kunskap om praktiska och estetiska läroprocesser,
– visa kunskap om och förståelse för sociala relationer, konflikthantering och ledarskap, och
– visa kunskap om skolväsendets organisation, relevanta styrdokument, läroplansteori och olika pedagogisk-didaktiska perspektiv samt visa kännedom om skolväsendets historia.

Färdighet och förmåga

För förskollärarexamen ska studenten
– visa fördjupad förmåga att möta barnens behov av omsorg och att skapa förutsättningar, inbegripet genom lek och skapande verksamhet, för alla barn att lära och utvecklas,
– visa förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat för att därigenom bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom yrkesområdet,
– visa förmåga att tillämpa sådan förskoledidaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för undervisning och lärande inom det förskolepedagogiska området och inom de ämnesområden som utbildningen avser samt för yrkesutövningen i övrigt,
– visa förmåga att ta till vara barns kunskaper och erfarenheter för att stimulera varje barns lärande och utveckling,
– visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och den pedagogiska verksamheten i övrigt i syfte att på bästa sätt stimulera varje barns lärande och utveckling,
– visa förmåga att identifiera och i samverkan med andra hantera specialpedagogiska behov,
– visa förmåga att observera, dokumentera och analysera barns allsidiga lärande och utveckling i förhållande till verksamhetens mål och informera och samarbeta med vårdnadshavare,
– visa förmåga att kommunicera och förankra förskolans värdegrund, inbegripet de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna,
– visa förmåga att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling av barn,
– visa förmåga att beakta, kommunicera och förankra ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten,
– visa kommunikativ förmåga i lyssnande, talande och skrivande till stöd för den pedagogiska verksamheten,
– visa förmåga att säkert och kritiskt använda digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten och att beakta betydelsen av olika mediers och digitala miljöers roll för denna, och
– visa förmåga att i den pedagogiska verksamheten tillägna sig färdigheter som är värdefulla för yrkesutövningen.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För förskollärarexamen ska studenten
– visa självkännedom och empatisk förmåga,
– visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot barn och deras vårdnadshavare,
– visa förmåga att i det pedagogiska arbetet göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, i synnerhet barnets rättigheter enligt barnkonventionen, samt en hållbar utveckling, och
– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin kompetens i det pedagogiska arbetet.

Självständigt arbete (examensarbete)

För förskollärarexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom det förskolepedagogiska området.

Övrigt

För förskollärarexamen ska också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.

Studera inom VAL

Om du antas till VAL kommer du att få en individuell studieplan. Klarar du valideringen för tillgodoräknande kommer du att studera de resterande delarna av den utbildningsvetenskapliga kärnan och skriva ett självständigt arbete.

Lärosäten som erbjuder utbildningen med start våren 2021 för dig med lång erfarenhet*

Göteborgs universitet
Jönköping University
Karlstads universitet
Malmö universitet
Stockholms universitet
Umeå universitet

* Sökande med lång erfarenhet kommer att prioriteras under de första ansökningsomgångarna enligt det uppdaterade regelverket. I framtiden kommer möjligheten att antas även att finnas för dig som har arbetat kortare tid.

En annan väg

Du som idag är verksam som förskollärare men saknar förskollärarexamen kan också söka till reguljära programutbildningar. Vissa lärosäten har program på distans, flexibla program och verksamhetsintegrerade utbildningar som tar hänsyn till att du har erfarenhet från verksamheten.

Exempel på lärosäten:

Göteborgs universitet: Förskollärarprogrammet för studenter med yrkeserfarenhet

Högskolan i Borås: Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma

Högskolan i Gävle: Förskollärarprogrammet – distans

Linnéuniversitetet: Förskollärarprogrammet för pedagogiskt verksamma

Malmö universitet: Förskollärarutbildning – flexibel variant

Mittuniversitetet: Förskollärare – distans