VAL, Vidareutbildning av lärare

Vidareutbildning av lärare, VAL, är en kompletterande lärarutbildning som vänder sig till dig som jobbar som förskollärare eller lärare men saknar examen.

I VAL studerar du samtidigt som du arbetar i skolan eller förskolan. Studietiden beror på avsedd examen, tidigare studier och lärarerfarenhet. VAL antar studerande inför både höst- och vårtermin till och med studiestart höstterminen 2026. VAL är ett nationellt uppdrag och utbildningen ges av åtta lärosäten.

Utbildningsingångar

Fler ges nu möjlighet att studera genom VAL

Regeringen har fattat beslut om en förändring i VAL-förordningen som innebär att fler nu kan studera till lärare eller förskollärare genom VAL. Förändringarna trädde i kraft den 1 september 2020 och gäller för de som antas till vårterminen 2021 och framåt.

För att kunna antas till studier inom VAL ska du medverka i undervisningen i förskola eller vara verksam som lärare i fritidshem, grundskolan, gymnasieskolan eller motsvarande vuxenutbildning. Du ska uppfylla två krav för att VAL ska vara aktuellt för dig:

  • Du har tillräckliga meriter för att kunna rymmas inom VAL-utbildningens poängram på 120 högskolepoäng (hp), vilket i regel betyder att du redan har med dig tidigare studier och/eller lång lärarerfarenhet.
  • Du är verksam i de ämnen eller ämnesområden som du har för avsikt att nå examen i, vilket betyder att du ska vara verksam minst 50 procent och i huvudsak i rätt ämne eller ämnen, i rätt skolform och på rätt nivå. Med ämne menas skolämne, förskolepedagogiskt ämnesområde eller fritidspedagogiskt ämnesområde.

Hur många högskolepoäng du behöver studera beror på dina tidigare studier och yrkeserfarenhet som lärare eller förskollärare. Du kan studera från 7,5 hp till högst 120 hp. En samlad bedömning av dina akademiska meriter och din tjänstgöringstid som obehörig lärare eller förskollärare görs i samband med ansökan.

En bedömning av tidigare studier och yrkeserfarenheter görs för alla som ansöker till VAL. Det kallas validering och kan resultera i förkortade studier. Du ska bifoga intyg som styrker dina tidigare studier och erfarenheter när du ansöker till VAL. Använd något av våra tjänstgöringsintyg eller andra intyg med motsvarande uppgifter för att styrka din nuvarande och tidigare erfarenhet som obehörig lärare eller förskollärare. Enbart anställningsavtal är i regel inte användbara utan vi behöver detaljerade uppgifter om din nuvarande tjänst och eventuella tidigare tjänster.

För att pröva om din yrkeserfarenhet kan ligga till grund för tillgodoräknande inom ramen för den planerade utbildningen kan du i individuella fall behöva genomföra en valideringsuppgift under tiden som din ansökan handläggs. Godkänd validering kan i vissa fall vara en förutsättning för att kunna antas till utbildningen. Vid behov kommer handläggare att kontakta dig för att be om ytterligare underlag.

När du ansöker till VAL behöver styrka din nuvarande och tidigare erfarenhet som obehörig lärare eller förskollärare. Använd gärna något av våra tjänstgöringsintyg eller ett intyg där motsvarande uppgifter framgår. Enbart anställningsavtal är i regel inte användbara utan vi behöver detaljerade uppgifter om din nuvarande tjänst och eventuella tidigare tjänster.

Tjänstgöringsintyg för lärare

Tjänstgöringsintyg för lärare i fritidshem

Tjänstgöringsintyg för förskollärare

Från och med studiestart vårterminen 2021 gäller nya regler för dig med omfattande yrkeserfarenhet som kan innebära extra tillgodoräknanden och kortare studietid. Du ska ha arbetat minst åtta läsår med en total omfattning av minst 75 procent. Minst tre av dessa åtta år ska vara sammanhängande. Du ska ha varit anställd som lärare eller medverkat i undervisningen sex månader före sista ansökningsdag. För ansökningsomgången hösten 2020 gäller att de åtta läsåren ska vara intjänade senast 15 april 2020 och att du var anställd den dagen. Du är verksam och har huvudsakligen varit verksam i de ämnen eller ämnesområden som du har för avsikt att nå examen i.

Du ska även uppfylla de övriga behörighetskrav som gäller för VAL, se under fliken ”Behörighet”.

Om du blir antagen till VAL får du en individuell studieplan med de kurser som just du behöver för att nå en examen. Studierna bedrivs normalt på halvfart och med flexibla studieformer. Halvfart motsvarar 20 studietimmar per vecka. Campusträffar brukar förekomma. Beroende på dina individuella behov kan du behöva studera på campus, vid ett annat lärosäte och i vissa fall kurser eller delar av din utbildning på helfart.

Efter slutförd utbildning ansöker du om examen på ditt VAL-lärosäte. Därefter ansöker du om förskollärar- eller lärarlegitimation hos Skolverket. Lärarlegitimationen kan byggas ut med fler ämnesbehörigheter än de du fått genom din examen. Information om legitimation och utökad behörighet finns på Skolverkets hemsida.

Studievägledning

Svar på vanliga frågor om VAL hittar du här. Du kan även kontakta oss via kontaktformuläret för att få individuell studievägledning.

För dig som redan är studerande inom VAL eller vill veta mer om VAL-studier vid ett specifikt lärosäte – kontakta din handläggare eller besök lärosätenas webbplatser för mer information.

Jag vill veta mer

Vanliga frågor och svar om VAL hittar du här. Om du har frågor kring Fler vägar in kan svaret finnas här. Om du har ytterligare frågor som rör VAL, fyll i kontaktformuläret nedan.

Om du har frågor kring andra vägar till en lärar- eller förskollärarexamen, kontakta studievägledningen vid det lärosäte där du kan tänka dig att studera för mer information.

6 + 1 = ?